The schedule of the tour-program Along the mountain paths of Zakarpatya-2002

 1. From 27.05.2002 - till 01.06.2002 including;
  2. From 03.06.2002 - till 08.06.2002 ------ // ------;
  3. From 10.06.2002 - till 15.06.2002 ------ // ------;
  4. From 17.06.2002 - till 22.06.2002 ------ // ------;
  5. From 24.06.2002 - till 29.07.2002 ------ // ------;
  6. From 01.07.2002 - till 06.07.2002 ------ // ------;
  7. From 08.07.2002 - till 13.07.2002 ------ // ------;
  8. From 15.07.2002 - till 20.07.2002 ------ // ------;
  9. From 22.07.2002 - till 27.07.2002 ------ // ------;
10. From 29.07.2002 - till 03.08.2002 ------ // ------;
11. From 05.08.2002 - till 10.08.2002 ------ // ------;
12. From 12.08.2002 - till 17.08.2002 ------ // ------;
13. From 19.08.2002 - till 24.08.2002 ------ // ------;
14. From 26.08.2002 - till 30.08.2002 ------ // ------;
15. From 02.09.2002 - till 07.09.2002 ------ // ------;
16. From 09.09.2002 - till 14.09.2002 ------ // ------;
17. From 16.09.2002 - till 21.09.2002 ------ // ------;
18. From 23.09.2002 - till 28.09.2002 ------ // ------;
19. From 31.09.2002 - till 05.10.2002 ------ // ------;
20. From 08.10.2002 - till 12.10.2002 ------ // ------;

E-Mail Wie kann man uns finden... Ein wenig ber uns... Aktive Erholung: Extrem Aktive Erholung: die Jagd Aktive Erholung: der Fischfang Aktive Erholung: die Berge Aktive Erholung: der See ALDESIGN WebStudio